Privacy beleid OF-US, onderdeel van Place Invaders B.V.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01 maart 2021.

 

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. OF-US respecteert uw privacy en die van al haar gebruikers en zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van OF-US gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. OF-US houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy. Dit privacy beleid is van toepassing op alle gebruikers van de diensten die        OF-US levert en zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

 

OF-US 

OF-US is onderdeel van de besloten vennootschap Place Invaders B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7511 JE Enschede, aan de Piet Heinstraat 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73122068

 

Wij verzamelen, gebruiken en verwerken informatie 

OF-US vertrouwt op een aantal rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van de informatie die wij over u hebben voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden beschreven, waaronder: 

·       Voor zover nodig voor het leveren van de diensten en om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de algemene voorwaarden;

·       Waar u hebt ingestemd met de verwerking, die u te allen tijde kunt herroepen;

·       Wanneer dit nodig is, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een bevel van de rechter, of om rechtsvorderingen in te stellen en te verdedigen;

·       Waar u de informatie openbaar hebt gemaakt;

·       Indien nodig in het algemeen belang.

 

Wij verwerken uw gegevens ter bevordering van onze legitieme belangen, waaronder: 

·    Het leveren en verbeteren van de diensten. Wij doen dit omdat het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven inzake het verstrekken en   ontwikkelen van innovatieve diensten en op maat gemaakte aanbiedingen aan onze gebruikers op een duurzame basis; en

·       De diensten veilig en beveiligd te houden. Dit doen wij omdat het noodzakelijk is om de legitieme belangen van OF-US en haar gebruikers te behartigen bij het
waarborgen van de veiligheid van de diensten, en om bescherming te bieden tegen fraude, spam en misbruik, enz.

 

Welke gegevens verzameld en verwerkt OF-US? 

·       Voor- en achternaam

·       Bedrijfsnaam

·       NAW-gegevens

·       Factuuradres

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       KVK-nummer

·       BTW nummer

 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van OF-US of die van een derde partij.

 

Automatisch gegenereerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt.

 

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan OF-US in verband met de diensten van OF-US, dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

OF-US kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft, dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van OF-US en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.

Zo kan OF-US derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) OF-US. Deze derde partijen zijn:

·       Basecone

·       Deskbookers

·       Felixx

·       Google Drive

·       Google Analytics

·       Media Mere

·       Twinfield


In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van OF-US zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan OF-US uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van OF-US verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. OF-US heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy beleid van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door OF-US worden verwerkt. OF-US accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van OF-US of die van een derde partij.

 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

OF-US heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wanneer u meer informatie wil over hoe OF-US deze beveiliging inricht, kunt u een mail sturen naar info@of-us.nl.

 

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij OF-US over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@of-us.nl. OF-US zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

 Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij OF-US op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat OF-US uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. OF-US zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien OF-US uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

 U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@of-us.nl.

 

Informatie over het privacy beleid

OF-US behoudt zich het recht voor deze privacy beleid te wijzigen of aan te passen. OF-US raadt u aan om deze privacy beleid regelmatig opnieuw te lezen. Indien u vragen heeft over dit privacy beleid, stuur dan een e-mail naar info@of-us.nl.

 

Disclaimer

Hoewel OF-US zich blijft inzetten om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan de veiligheid van gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden, en kan OF-US de veiligheid van informatie die u naar OF-US verstuurt niet waarborgen of garanderen. Het verzenden van persoonlijke informatie geschiedt op eigen risico.

 

Toestemming

Indien u heeft ingestemd met cookies, wordt uw toestemming ook opgeslagen in een cookie op uw Randapparatuur zodat er niet elke keer opnieuw toestemming nodig is.

 

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid dan kun u een e-mail sturen naar: info@of-us.nl.

 

Dit privacy beleid is een onderdeel van de algemene voorwaarden