HUishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement OF-US, maart 2023

Voorwoord
OF-US, de plek waar werken en verbinden op een aangename manier samenkomt. In ons bedrijfsverzamelgebouw zijn huurders erg belangrijk. Daarom is voor zowel ons als voor de gebruikers dit huishoudelijk reglement opgesteld waar duidelijke afspraken in worden beschreven zodat een ieder weet waar die aan toe is. Dit is belangrijk voor alle huurders, temeer omdat sommige ruimtes worden gedeeld of gebruikt met andere huurders en er zo geen discussie kan ontstaan over het gebruik ervan. Bij OF-US streven we naar een veilige en prettige werkomgeving waar iedereen respectvol behandeld wordt.

Dit huishoudelijk reglement heeft de bedoeling om een aantal afspraken bekend te maken aan de huurders die gevestigd zijn in ons gebouw. Huurders worden geacht deze afspraken mee te delen aan hun werknemers, klanten, bezoekers, leveranciers en andere personen die OF-US bezoeken. 

De huurder heeft zich door het ondertekenen van het huurcontract , akkoord verklaard met dit (al dan niet gewijzigde) reglement. OF-US behoudt zich het recht voor om het huishoudelijk reglement (eenzijdig) te veranderen of aan te passen. Uiteraard wordt de huurder hiervan op de hoogte gebracht. Zowel op de website als per mail worden veranderingen kenbaar gemaakt.

1.1 Gebouw
OF-US is voor huurders 24/7 toegankelijk. Tijdens kantooruren, die onderstaand worden genoemd is de vestigingsmanager aanwezig en goed aanspreekbaar voor vragen. In het weekend kunnen huurders het gebouw betreden met een eigen sleutel en- of toegangspas. Mocht van onderstaande werktijden worden afgeweken wordt dit tijdig persoonlijk of per mail kenbaar gemaakt.

Werktijden Vestigingsmanager
Maandag:        8.30 – 17.00
Dinsdag:           8.30 – 17.00
Woensdag:      8.30 – 17.00
Donderdag:     8.30 – 17.00
Vrijdag:             8.30 – 17.00
Zaterdag:         Afwezig
Zondag:            Afwezig

Bij nalatigheid kunnen huurders verantwoordelijk worden gesteld voor de eventueel opgelopen schade aan het gebouw en haar inrichting. Indien een huurder als laatste (en- of buiten) kantoortijden het gebouw verlaat dient het volgende te worden gecontroleerd:
– Deuren op een juiste manier zijn gesloten;
– Verlichting kantoor uit is gezet;
– Alle apparatuur / energieverspillende apparaten uitstaan.

1.2 Parkeren
Afhankelijk van welke vestiging heeft OF-US betaalde en vrije parkeerplaatsen. Op de parkeerplaatsen mogen personenwagens geparkeerd worden. Het is niet toegestaan om parkeerplaatsen te gebruiken voor het stallen van aanhangwagens en- of vergelijkbare middelen, goederen, materiaal, afval of om onderhoud te verrichten aan voertuigen of deze te herstellen. Een alternatief om dichtbij te parkeren is Parkeergarage Stationsplein, gelegen aan de achterkant van het gebouw.

Het is huurders en hun bezoekers niet toegestaan om in het gehuurde alsmede in de directe nabijheid van het gehuurde (brom)fietsen of motorrijwielen te hebben of houden, met uitzondering van de daarvoor bestemde, beschikbaar gestelde ruimten, zoals fietsenstallingen en parkeerterrein(en).

1.3  Post
Het is huurders en hun bezoekers niet toegestaan om privé pakketten / post te laten bezorgen. Indien hoeveelheden buitenproportioneel worden zullen daarvoor kosten worden doorberekend aan desbetreffende huurder.

2.1 Gemeenschappelijke ruimtes
De schoonmaak van de volgende gemeenschappelijke ruimten is inbegrepen in de totale huurprijs van de huurders:
– ontvangstruimte en gangen;
– keuken en sanitair;
– vergaderzalen;
– ramen van de gemeenschappelijke delen.

De schoonmaakdiensten komen hiervoor regelmatig langs. OF-US kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade ten gevolge van de schoonmaakdiensten van gemeenschappelijke ruimten.

De huurders en hun bezoekers worden geacht de gemeenschappelijke ruimten als een goed huisvader te beheren en afval weg te gooien in de daartoe bestemde afvalbakken. Huurders en hun bezoekers verbinden zich de door de vestigingsmanager te geven aanwijzingen met betrekking tot beheer, onderhoud en medegebruik van gemeenschappelijke ruimten strikt te zullen naleven.

2.2 Individuele ruimten
De schoonmaak van het gehuurde (alsook de binnenzijde van de individuele ramen) is niet inbegrepen in de huurprijs. Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak mits hier andere afspraken voor gemaakt zijn en worden geacht het gehuurde als een goed huisvader te beheren. OF-US kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade ten gevolge van de schoonmaakdiensten van individuele ruimten.

2.3 Aanpassing ruimtes
Het is niet toegestaan om binnen- of buitendeuren, vloeren, wanden, wandafwerking, kozijnen, ramen en raamdecoratie aan te passen, te veranderen van kleur of naar eigen stijl in te richten. Dit alles in het belang van de stijl en het karakter van het gebouw. Tenzij dit in goed overleg wordt gedaan en deze afspraak schriftelijk wordt bevestigd door de vestigingsmanager zodat daar geen misverstand over kan ontstaan. Alle eventuele beschadigingen aan dan wel in het gehuurde en/of het gebouw of terrein van OF-US of de daarin aanwezige eigendommen, dienen door huurders en hun bezoekers direct gemeld te worden bij de vestigingsmanager. Indien deze beschadigingen toe te rekenen zijn aan huurder(s) en/of hun bezoeker(s) zijn alle kosten van reparatie of vervanging voor rekening van desbetreffende huurder(s). Beschadigingen aan – en graffiti op het gebouw en/of het terrein van OF-US dienen direct door huurders en hun bezoekers aan Beheerder gemeld te worden.

2.4 Vergaderruimtes
Vergaderruimtes kunnen gereserveerd worden bij de vestigingsmanager, dit kan persoonlijk of per mail. Huurders krijgen standard 25% korting op gehuurde ruimtes. Gebruik van vergaderruimtes zonder voorafgaande reservering is niet toegestaan. Na het gebruik van een vergaderruimte dient deze opgeruimd en in oorspronkelijke staat achtergelaten te worden

2.5 Business lounge & Keuken
De publieke business lounge is vrij toegankelijk voor huurders en gasten. Gelieve deze ruimte na gebruik telkens netjes achter laten:
– tafel, aanrecht en apparatuur schoon achter laten;
afwas opruimen en in de vaatwasser zetten;
– afwasmiddel, vaatdoeken, sponsjes en keukenhanddoeken dienen in de voorziene kastjes geplaats te worden.

In de Business Lounge kunnen huurders en gasten vrij gebruik maken van onze koffie en thee voorziening. In het geval van een defect dient de vestigingsmanager te worden ingelicht. OF-US houdt de desbetreffende huurder aansprakelijk in geval van schade ten gevolge van gebruik van automaten. Na gebruik van de koffiemachine en de daaruit afgenomen dranken dient de machine schoon te worden achtergelaten.

2.6 Sanitair
Elke sanitaire ruimte is voorzien van wc-papier, zeep en een handdoek, en is slechts geschikt voor normaal gebruik. Gelieve het sanitair steeds schoon achter te laten. Het is verboden de wc’s te gebruiken als afvoer van (bedrijfsmatige) afvalstoffen anders dan wc-papier.

2.7 Buitenplaats / fietsenstalling
Het gebruik van de buitenruimtes door huurders en of hun bezoekers mag nimmer leiden tot belemmering of verstoring van andere huurders en of hun bezoekers. Na gebruik dient de buitenplaats opgeruimd en in oorspronkelijke staat achtergelaten te worden door de desbetreffende gebruikers.

2.8 Roken
Roken is enkel toegestaan buiten het gebouw en niet aan de voorzijde of voordeur. Gelieve sigaretten opruimen en niet rondom het gebouw weggooien, het gebruik van softdrugs is streng verboden op het gehele terrein. Indien laatstgenoemde niet wordt nageleefd is de vestigingsmanager vrij om een waarschuwing te geven voor stank, overlast en onrechtmatig gebruik van verboden middelen op daarvoor niet bestemde plaatsen.

2.9 Afval
OF-US onderscheidt drie soorten huishoudelijk afval: restafval, papier/karton en glas. Huurders dienen het afval juist te sorteren en aan te bieden aan de vuilophaal. Huurder staat zelf in voor het tijdig legen van afvalmanden in de daarvoor voorziene containers. Indien de ophaaldiensten het afval van een huurder niet meenemen omdat het niet juist aangeboden is, staat desbetreffende huurder zelf in voor het verwijderen en het opnieuw aanbieden van het afval. OF-US verwacht van huurders dat zij actief meewerken aan het schoon- en afvalvrij houden van het gebouw en het terrein van OF-US.

3.1 Internet
Per kantoorruimte is er een (WIFI-)aansluiting op het internet beschikbaar. Eventuele utp-kabels dienen huurders zelf te verzorgen. De internetverbinding wordt aangeboden ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteit voor e-mailverkeer en regelmatig internetverkeer.

Teneinde (de snelheid van) het door OF-US beschikbaar gestelde internet te maximaliseren, dienen huurders en hun bezoekers geen gebruik te maken van intensieve crypto-werkzaamheden of anderszins intensief gebruik van het door OF-US beschikbaar gestelde internet. Huurders en hun bezoekers die dergelijk intensief gebruik wensen te maken van internet, dienen hiervoor zelf en voor eigen kosten bijkomend internet af te sluiten. Het door OF-US beschikbaar gestelde internet is tevens niet bedoeld voor zogenaamde ‘heavy-users’, ofwel het downloaden van beeldmateriaal zoals Netflix of andere zware streambestanden.

Het beschikbaar gestelde netwerk wordt softwarematig beveiligd door een firewall. De veiligheid van internetgebruik blijft evenwel de verantwoordelijkheid van huurders, waarbij huurders ook zelf zijn aangewezen om eigen computerapparatuur te voorzien van bijvoorbeeld een virusscanner of extra firewall.

3.2 Elektriciteit, verwarming en water
Huurders en bezoekers dienen elektriciteit en verwarming en/of water slechts aan te wenden voor normaal gebruik. Anderszins intensief gebruik van elektriciteit (bijvoorbeeld ten behoeve van crypto-werkzaamheden) en verwarming en/of water is niet toegestaan.

4.1 Kantoorruimtes
Het uitoefenen van fysieke productieactiviteiten of regelmatige aan- of afvoer van producten is niet toegestaan (bv. copy service). Systematische opslag en/of levering van goederen is niet toegestaan. Voor opslag van grote goederen of aantallen dient een (extra) opslagruimte gehuurd te worden.

4.2 Gemeenschappelijke ruimten
In de gemeenschappelijke ruimten mogen geen (eigen) goederen van huurders en/of hun bezoekers gestald worden en mag geen afval achtergelaten worden. Indien er sprake is van schending van het voorgaande, heeft de vestigingsmanager het recht om de goederen te verwijderen en/of weg te gooien. Kosten hiervoor worden doorberekend. Huurders en hun bezoekers dienen respectvol om te gaan met goederen en het meubilair geplaatst in de gemeenschappelijke ruimten dat eigendom is van OF-US. OF-US houdt de desbetreffende huurders en hun bezoekers aansprakelijk in geval van schade ten gevolge van gebruik van de goederen en/of meubilair van OF-US.

4.3 Overlast / hinder
Huurders en hun bezoekers dienen als een goed huisvader gebruik te maken van het gehuurde en het gebouw, en er geen luidruchtige activiteiten, noch activiteiten uitoefenen die van aard zijn dat ze de andere huurders en/of hun bezoekers (kunnen) hinderen. Het is huurders en hun bezoekers uitdrukkelijk verboden geluid- c.q. beeldinstallatie(s) en/of bespeelde muziekinstrumenten zo luid te doen klinken dat dit als storend kan worden ervaren voor andere huurders en hun bezoekers en/of omwonenden.

Huurders en hun bezoekers zullen de reputatie van OF-US op generlei wijze schaden. Activiteiten van huurders en hun bezoekers die door hun aard de uitoefening van de activiteiten van andere huurders en hun bezoekers bemoeilijken of onmogelijk maken, zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan om huisdieren of andere levende wezens (vogels, cavia’s, etc.) mee te nemen of toegang te verlenen tot het Gebouw

4.4 Publiciteit
Het is verboden om mededelingen en/of reclame en/of andere uitingen aan te brengen op ramen, deuren of het gebouw zelf.

5.1 Brandveiligheid
Bij OF-US hangen brandblussers en/of haspels. Houd alle ingangen en (nood)uitgangen, deuren en poorten te allen tijde vrij. Indien de activiteit van huurders en hun bezoekers een verhoogde brandbeveiliging vereist, dient desbetreffende huurder hier zelf in te voorzien (bv. extra brandblussers). De brandweer of verzekeringsmaatschappij kan hierover meer inlichtingen verschaffen.

5.2 E.H.B.O
Bij de receptie is een EHBO-kit beschikbaar met onder andere:
– een tafel en stoel;
– een EHBO-kistje met basisbenodigdheden;
– een logboek.

Elk gebruik van de EHBO-kit dient in het logboek opgenomen te worden. Gelieve datum, uur en de aard van de verzorging te vermelden. Zo kan er opgevolgd worden of er bepaalde klachten zijn die regelmatig terugkomen en kunnen eventuele voorzieningen getroffen worden. Het is huurder aan te raden om in de eigen kantoorruimte voor dringende gevallen zelf over een EHBO-kit te beschikken.

5.3 Noodnummers
In geval van nood met betrekking tot het gebouw dienen huurders en hun bezoekers direct contact op te nemen met de vestigingsmanager op zijn of haar telefoonnummer. In ieder ander noodgeval of indien  de vestigingsmanager niet bereikbaar is en/of in geval van extreme nood, kunnen huurders en hun bezoekers (direct) contact opnemen met de ambulance of brandweer.